App

Kvaliteta

OSTALE ANKETE

Ispitivanje zadovoljstva uvjetima studiranja na Sveučilištu u Zadru

Ispitivanje zadovoljstva studenata doktorskih studija

Ispitivanje zadovoljstva uvjetima rada akademskog osoblja

Ispitivanje zadovoljstva uvjetima rada neakademskog osoblja

Samovrednovanje nastavnog rada

Anketiranje o zapošljivosti

Anketiranje poslodavaca


Primjeri anketnih obrazaca i rezultati anketa dostupni su na e-repozitoriju Kvaliteta.